E-recepta

Platforma P1 – Rejestracja i Logowanie

W ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" udostępniono system e-recepty (System P1), który zastąpi dotychczas wystawiane recepty w formie papierowej. Obowiązek wystawiania recept w wersji elektronicznej wchodzi w życie z początkiem stycznia 2020 roku. W związku z tym każdy podmiot leczniczy oraz praktyka lekarska ma obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie póżniej niż do 31 grudnia 2019 roku.

Głównym powodem, dla którego Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na przejście z recepty papierowej na receptę cyfrową, jest ułatwienie procesu jej realizacji, ograniczenie popełnianych błędów, wyeliminowanie problemu związanego z wystawianiem mało czytelnych czy fałszywych recept oraz optymalizacja czasu pracy lekarzy i farmaceutów, a także poprawa wymiany informacji pomiędzy nimi a pacjentem. E-recepty zatem będą już niedługo obowiązkowo wystawiane przez wszystkie szpitale, przychodnie czy indywidulane i grupowe praktyki lekarskie. Istotne jest więc, żeby wszystkie podmioty wystawiające recepty podłączyły się do Systemu P1, na co mają czas do 31 grudnia 2019 roku.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – złożenie wniosku

Pierwszym krokiem, w celu podłączenia się do platformy P1, jest założenie konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Po zalogowaniu się do rejestru podmiot leczniczy/ praktyka lekarska może złożyć wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów (wniosek on-line wymagający podpisu Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku praktyki lekarskiej, przed przystąpieniem do składania wniosku o założenie konta w P1, należy najpierw złożyć wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej (dostępny również po zalogowaniu się do RPWDL), dopiero wtedy będzie możliwe złożenie wniosku o podłączenie się do platformy P1.

Wygenerowanie certyfikatów TLS i WSS

Po pomyślnym wysłaniu wniosku o założenie konta w Systemie P1 każdy podmiot leczniczy/ praktyka lekarska otrzymuje unikalny węzeł OID (ang. Object Identifier), w którym należy rejestrować swoje obiekty dla potrzeb komunikacji z Systemem P1 (należy go wporwadzić do posiadanego programu gabinetowego). Dzięki temu w momencie wystawiania e-recepty system P1 będzie w stanie zweryfikować, czy dany podmiot wystawiający e-receptę jest do tego uprawniony. Ponadto podmiot leczniczy/ praktyka lekarska musi wygenerować, a następnie pobrać swój prywatny certyfikat TLS oraz certyfikat WSS, które będą wykorzystywane do zabezpieczenia komunikacji posiadanego programu gabinetowego z platformą P1. Wygenerowane certyfikaty, na koncie w RPWDL, są dostępne do pobrania przez 30 dni od momentu ich wygenerowania.

Certyfikaty dla lekarzy

Każdy lekarz (lub inna osoba uprawniona do wystawiania e-recept), czy to prowadzący indywidualną praktykę lekarską, czy zatrudniony w placówce medycznej, jeśli ma mieć możliowść wystawiania e-recept, musi posiadać certyfikat, którym będzie je podpisywał.

Istnieją trzy sposoby, za pomocą których recepta elektroniczna może zostać podpisana przez lekarza:

  • Certyfikat kwalifikowany, który należy zainstalować na komputerze, na którym lekarz będzie wystawiał e-recepty. Podpis kwalifikowany jest formą płatną. Na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert) dostępna jest lista kwalifikowanych dostawców usług zaufania, którzy oferują takie certyfikaty.
  • Certyfikat ZUS, który jest bezpłatny. Aby wygenerować taki certyfikat, lekarz musi zalogować się do swojego profilu na portalu PUE ZUS i złożyć wniosek o jego wydanie. Jeśli nie posiada konta w tym portalu, musi najpierw zarejestrować się i potwierdzić swoją tożsamość (osobiście w placówce ZUS, elektronicznie- przez profil zaufany ePUAP/ e-dowód lub używając bankowości elektronicznej). Po wysłaniu wniosku lekarz otrzymuje informację SMS lub e-mail, gdy certyfikat jest już gotowy do pobrania. Pobranie certyfikatu z PUE ZUS możliwe jest tylko raz, później nie jest on dostępny z poziomu portalu. Certyfikat ZUS jest ważny 5 lat, po tym czasie lekarz będzie musiał złożyć kolejny wniosek i pobrać nowy certyfikat. Aby zacząć podpisywać e-recepty, lekarz musi wgrać certyfikat ZUS do swojego programu gabinetowego.
  • Profil zaufany ePUAP, który również jest darmowy. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli korzystamy z własnego programu gabinetowego, aby móc skorzystać z takiej formy podpisywanie e-recept, należy jeszcze uzyskać specjalny certyfikat integracyjny wydawany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Tego typu certyfikat mogą otrzymać jedynie podmioty publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którym na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, nadano funkcjonalność podmiotu publicznego.